ការបោះពុម្ពពាណិជ្ជកម្ម

សម្ភារៈដំណើរការ

គ្រឿងបរិក្ខារ Eureka អាចដំណើរការសម្ភារៈដូចខាងក្រោមក្នុងការផលិតប្រអប់បត់បាន៖

- ក្រដាស

-គម្របរឹង

cp

បរិក្ខារ

អ្នកបង្កើតករណី

ម៉ាស៊ីនដេរ ដេរប៉ាក់ និងដេរប៉ាក់

ចុចអុហ្វសិត