ការបោះពុម្ពក្រោយ

សម្ភារៈដំណើរការ

បរិក្ខារ Eureka អាចដំណើរការសម្ភារៈដូចខាងក្រោមក្នុងការផលិតក្រោយការបោះពុម្ព៖

- ក្រដាស

-ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស

-ជ្រុង

កុំព្យូទ័រ

បរិក្ខារ